Idea Lux
 
За нас
Услуги
Настоящи проекти
Завършени проекти
Етичен кодекс на строителя
Връзки
За контакт
   
 
Етичен кодекс на строителя

§1.Всеки стопански субект (предприемач,строител,проектант,инвеститор)
като спазва действащото законодателство, следва да уважава принципите
на етиката в стопанската дейност.

§2. (1) Принципите на етиката в стопанската дейност съответстват на
добрите обичаи на вътрешните и международните
стопански взаимоотношения, изградени на добросъвестност,коректност,
лоялност и и точност.
(2)Принципите на етиката в стопанската дейност изискват от всеки стопански
субект стриктно да изпълнява задълженията си в рамките на законите и
съгласуваните договорни условия,за да не пречи на другите стопански субекти
да изпълняват своите задължения.
(3)Стопанският субект не следва да поема задължения,които поначало са
неизпълними за него.

§3. В стопанската дейност не трябва да се използва политическото влияние и натиск
с цел постигане на икономически интереси за определени субекти и или за
група лица.

§4. (1) Стопанските субекти следва да спазват принципите на взаимността,
в т.ч. правило на взаимно обосновани ползи от извършваната дейност.
(2) Неспазването от страна на определен стопански субект на принципите на
етиката в икономическата активност не освобождава другите стопански субекти
от задължението им за спазване на тези принципи към същия субект.

§5. (1) Всеки стопански субект следва да участва в преговорите
със съконтрагентите си с добър тон,в съответствие с общоприетите принципи
и норми за коректност ,оказвайки дължимото отношение към партньора
(партньорите) си и без проява на недопустима агресивност.
(2) Стопанските субекти си оказват взаимоуважение при воденето на
кореспонденцията,спазвайки изискванията за учтивост и точност.
(3) Стопанските субекти при сключваните от тях договор следва да редактират
клаузите по такъв начин,че да са точни и ясни и да не могат да се интерпретират
в противоречие с действителната воля на страните.

§6. Етиката в стопанската дейност изисква спазване на принципите на свободната
и честна конкуренция и равноправното третиране на всички участници
в икономическия живот.

§7. (1) В случай на спорове стопанските субекти следва да проявяват добра воля
за решаването по пътя на преговорите, чрез доброволно споразумение,
както и за цялостното фактическо изясняване на споровете в съда или арбитража.

(2) Некоректно е използването на такива методи за получаване на изпълнения на сключени сделки, които противоречат на добрите обичаи и на етиката.

§8 (1) Некоректно е извършването на стопанска дейност по скрит начин или за използването й за прикриване на друга дейност. (2) Некоректно е извършването на стопанска дейност само с цел получаване на бонификации, преференции, субсидии или дотации за сметка на държавния бюджет.

§9.При участие в търгове в офертите следва да не се залагат цени по-ниски от приетите минимални цени за един час труд.

Взаимоотношения между стопанските субекти и потребителите

§10.(1) Показател за общественото реноме на всеки икономически субект е зачитането на правата на потребителя и задоволяването на неговите потребности.
(2) Некоректно е въвеждането на потребителите в умишлена заблуда, чрез непредставяне на информация, или чрез други дейности, противоречащи на добрите обичаи.
(3) Некоректно е укриването от потребителите на отрицателните последици от използването на определени стоки или услуги, предлагани от стопански субект.
(4) Стопанският субект, професионално занимаващ се с рекламна дейност или с разпространяването на икономическа информация, е длъжен да предупреди контрагента (контрагентите) си, че поръчаната реклама или икономическа информация противоречи на принципите на етиката в стопанската дейност.

§11. Стопанските субекти не следва да предлагат оферти без достатъчно данни за вземане на правилно решение от потребителя, особено при продажба на изплащане, кредитни и застрахователни договори и продажба на ценни книжа.

§12. Стопанският субект не следва да прави декларации, които нямат характер на задължение, а могат да бъдат третирани в икономическия живот като форма на лично задължение, гаранция, поръчителство за трети лица и др.подобни.

§13. Некоректно е използването на форми за продажба на стоки и услуги, които могат да създадат или разпространяват отрицателни обществени прояви.

§14. (1) Стопанските субекти не следва да прилагат привидни обезценки на стоки и услуги. (2) Некоректно е задържането на продажбата на стоки или услуги преди предстоящо увеличение на цените им.

§15. (1) Стопанските субекти се задължават да обслужват своите клиенти честно, компетентно и обективно. (2)Те ще пазят тайната на своите клиенти, тяхната информация и ще ги използват само с тяхно разрешение.

§16. (1) Стопанските субекти могат да сключват договори само по въпроси, за които притежават необходимата квалификация, опит и знание. (2)При изпълнение на договорите ще използват персонал само с доказан опит, знания и квалификация. (4) Цените в договорите трябва да бъдат умерени, отговарящи на стопанската конюнктура и съизмерни с извършената работа и поетата отговорност.

§17. (1) Ръководителите на стопанските субекти популяризират между служителите и работниците принципите на етика и се грижат за тяхното спазване в коликтива. (2) Некоректно е използването на икономически или други способи, чрез които да се принуждават физически лица да извършват действия, които накърняват достойнството им и добрите обичаи.

§18. Приобщаването на стопанските субекти към правилата на настоящия кодекс е доброволно.

§19. Стопанските субекти, които не спазват принципите на етика в икономическата дейност, могат да се обявят публично.

§20. Българската Строителна Камара популяризира настоящия кодекс пред строителните фирми с цел приобщаването им към тези правила и тяхното спазване в икономическия живот на страната.

 
© 2008 Idea Lux| All rights reserved |